นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

     ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เบสท์ แอนด์ เบทเทอร์ เอฟเวอรี่เดย์ จำกัด จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น
ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ เบสท์ แอนด์ เบทเทอร์ เอฟเวอรี่เดย์ จำกัด ที่เป็น สอนศิลปะ สอนธุรกิจ และจำหน่ายสินค้าดิจิตอล โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 

  • ชื่อนามสกุล

  • เบอร์โทร

  • ที่อยู่

  • ที่อยู่จัดส่ง

  • สลิปการโอน

     ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ เบสท์ แอนด์ เบทเทอร์ เอฟเวอรี่เดย์ จำกัด นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว

ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วย

งานอื่นหรือไม่

 

 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

 

    เบสท์ แอนด์ เบทเทอร์ เอฟเวอรี่เดย์ จำกัด ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนใช้เบสท์ แอนด์ เบทเทอร์ เอฟเวอรี่เดย์ จำกัด

จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

     เบสท์ แอนด์ เบทเทอร์ เอฟเวอรี่เดย์ จำกัดจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ

เบสท์ แอนด์ เบทเทอร์ เอฟเวอรี่เดย์ จำกัดจะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ

หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

 

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

     เบสท์ แอนด์ เบทเทอร์ เอฟเวอรี่เดย์ จำกัดจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ เบสท์ แอนด์ เบทเทอร์ เอฟเวอรี่เดย์ จำกัด

อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น

การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

 

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

     เบสท์ แอนด์ เบทเทอร์ เอฟเวอรี่เดย์ จำกัดตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เบสท์ แอนด์ เบทเทอร์ เอฟเวอรี่เดย์

 จำกัด จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ

และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

 

โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน เบสท์ แอนด์ เบทเทอร์ เอฟเวอรี่เดย์ จำกัดเพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์

ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ

จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

 

     ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล,

สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย

 

     ท่านสามารถติดต่อ ctclockwises เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30 วัน

 

หากพบการรั่วไหมของข้อมูล ทาง ctclockwises จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 72 ชั่วโมง

 

ช่องทางติดต่อ

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เบสท์ แอนด์ เบทเทอร์ เอฟเวอรี่เดย์ จำกัด

 

เลขที่ 8 ซอย พระรามที่ 2 ซอย 70 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

อีเมล [email protected]

เว็บไซต์ https://beartor.com

 

Generated by PDPA Consent