CREATOR POLICIES

LAST UPDATE: 09/08/22

บุคคลใดๆที่เปิดร้านค้าในหน้า creator บนเว็บ Beartor เรียกว่า “ ผู้ฝากขาย” และ ทางบริษัท เบสท์ แอนด์ เบทเทอร์ เอฟเวอรี่เดย์ จำกัด เจ้าของเว็บ beartor.com ซึ่งต่อไปนี้เรียกกว่า “ผู้รับฝากขาย” ทั้งสองฝ่ายตกลงทำ สัญญาดังต่อไปนี้

เงื่อนไขและข้อตกลง

1. ผู้ฝากขายในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและหรือนำเข้าสินค้า มีหน้าที่ตามกฎหมายให้ถูกต้องเกี่ยวกับฉลากและสื่อโฆษณา ดังนั้นผู้ฝากขายตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในบรรดาความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากฉลากหรือสื่อโฆษณาใดๆ ซึ่งผู้ฝากขายสินค้าเป็นผู้จัดทำขึ้นเองทั้งสิ้น หากผู้รับฝากขายสินค้าต้องรับผิดร่วมกับผู้ฝากขายสินค้า ในการนี้ผู้ฝากขายตกลงจะรับผิดชอบชดใช้คืนเงินเต็มจำนวนให้กับผู้รับฝากขายสินค้าในส่วนของผู้รับฝากขายสินค้าที่จ่ายไป

2. เราจะไม่รับสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าที่เกิดจากลอกลาย (การดราฟ) ที่มีลิขสิทธิ์ หากเราตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้ฝากขายนำสินค้าที่ผิดลิขสิทธิ์มาขาย ทางเราจะปิดสินค้าบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. สินค้าที่จะฝากขายบนเว็บไซต์จะต้องเป็นสินค้าที่มีลวดลายที่ออกแบบเองมิใช่ภาพถ่าย

4. เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เกิดขึ้นจากสินค้าของผู้ฝากขายที่จำหน่ายให้แก่เรา อาทิเช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหรกรรม และหรือกฎหมายอื่นใด โดยผู้ฝากขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากสินค้านั้น และรวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา ในการนี้ด้วย และเราต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ฝากขายสินค้า ในการนี้ผู้ฝากขายตกลงจะรับผิดชอบชดใช้คืนเงินเต็มจำนวนให้กับเราในส่วนของเราที่จ่ายไป

5.ผู้ฝากขายตกลงให้คำรับรองแก่ผู้รับฝากขายสินค้าว่า บรรดาสินค้าที่นำมาจำหน่ายแก่เราตามสัญญานี้จำเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นโดย

 • แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ไม่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หรือแรงงานเด็กและ/หรือสตรีที่มีข้อห้ามตามกฎหมายบ่งไว้ชัดเจน
 • วัตถุดิบและ/หรือ ส่วนผสมที่ถูกต้องตามกฎหมาย

6. สินค้าที่นำมาจำหน่ายให้แก่เราต้องมีคุณภาพดี และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หากผู้ฝากขายฝ่าฝืนและเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่เรา ผู้ฝากขายต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

7. ผู้ฝากขายต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเราอันเนื่องมาจากการจำหน่ายสินค้าของผู้ฝากขาย (ถ้ามี) ไม่ว่าจะทางแพ่ง หรือทางอาญาโดยไม่จำกัด เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความรับผิดชอบของผู้รับฝากขายเอง ไม่ว่าโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ

8. ผู้ฝากขายตกลงไม่ให้ใช้ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้รับฝากขายสินค้าหรือชื่ออื่นใดกับสินค้าของตน อันอาจทำให้ลูกค้าหรือประชาชน โดยทั่วไปสำคัญผิดว่าสินค้าผลิตโดยเรา หรือ ผู้ฝากขายเป็นเจ้าของ หากมีความจำเป็นจะต้องใช้ ผู้ฝากขายจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับฝากขายสินค้าก่อน

9. ผู้ฝากขายตกลงว่าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ของตนเอง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีที่เกิดขึ้น การดำเนินการ การบริหารจัดการ และค่าส่งสินค้าให้เรา(หากมีสินค้าต้องส่ง)

10. ผู้ฝากขายยินยอมให้เราใช้สินค้าหรือผลงานเพื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณา ในสื่อต่างๆ เช่น Social Media สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

11. ผู้ฝากขายสัญญาที่จะไม่ใช้ Beartor เพื่อเป็นแหล่งในการทำการซื้อขายที่แพลตฟอร์มอื่น เช่น ระบุใน bio ให้ไปซื้อทางช่องทางใดๆที่ไม่ใช่ beartor หรือ กระทำการใดๆอันเป็นการเอาเปรียบทางผู้รับฝากขาย หากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม อาจมีการยกเลิกสัญญาและชดใช้ค่าเสียหายตามแต่กรณีไป

12. ผู้รับฝากขายมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญากับผู้ฝากขายที่ไม่มียอดขาย และไม่มีการโปรโมตใดๆใน 6 เดือนนับตั้งแต่เปิดหน้าร้านค้าในเว็บ beartor.com

13. เงื่อนไขกรณีซื้อขายผ่านทางอื่นที่ไม่ใช่บนแพลตฟอร์มของผู้รับฝากขาย

 • ห้ามใช้หรือดัดแปลง copywriting ที่ทางผู้รับฝากขาย ใช้ในการโฆษณาทางผู้ฝากขายต้องคิดใหม่เองทั้งหมด
 • ราคาต้องเท่ากับที่ลงขายกับผู้รับฝากขายเท่านั้น หากต้องการทำ Promotion ใดๆ ต้องมีการแจ้งทาง ผู้รับฝากขายเป็นลายลักษณ์อักษร และทาง ผู้รับฝากขายมีสิทธิ์สร้าง Promotion ในเงื่อนไขเดียวกัน
 • ไม่สามารถแนบของแถมจากทาง ผู้รับฝากขายไปให้เป็น Bonus ผ่านการซื้อขายทางอื่นได้

14. ผู้รับฝากขายมีสิทธินำสินค้าที่ฝากขายไปใช้ได้ตามขอบเขตที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้เท่านั้น

15. ผู้ฝากขายสัญญาที่จะไม่สร้างความรำคาญหรือก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้รับฝากขายอื่น หรือทางผู้รับฝากขาย ที่ส่งผลเสียต่อบรรยากาศโดยรวมของการร่วมงาน หรือ ที่ส่งผลเสียทางชื่อเสียงไม่ว่าทางใดทางหนึ่งแก่ผู้อื่น โดยมีผู้ร้องเรียน ไม่เช่นนั้นสัญญานี้ถือว่าเป็นโมฆะและอาจมีการชดใช้ค่าเสียหายตามแต่กรณีไป

16. ผู้ฝากขายสัญญาที่จะมีการสื่อสารติดต่อกับทางผู้รับฝากขายได้โดยเฉพาะกรณีฉุกเฉิน โดยหากทางผู้รับฝากขายไม่สามารถติดต่อผู้ฝากขายได้ หรือไม่ได้รับการตอบกลับภายในระยะเวลา 30 วัน ผู้รับฝากขายยินยอมที่ถูกยกเลิกสัญญา และอาจมีการชดใช้ค่าเสียหายตามแต่กรณีไป

17. ผู้ฝากขายมีหน้าที่เข้ามาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในสัญญาใดๆที่หน้านี้

18. หากทางผู้รับฝากขายจัดแคมเปญโปรโมชั่นสินค้า ทางผู้รับฝากจะไม่ได้มีการชดเชยในค่าส่วนต่างให้กับทางผู้ฝากขาย เนื่องจากเป็นแคมเปญการตลาดชั่วคราวเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในเว็บมากขึ้น โดยทางผู้รับฝากขายจะมีการแจ้งผู้ฝากขายให้ทราบล่วงหน้า เฉพาะโปรโมชั่นใหญ่ๆที่ลดมากกว่า 20% เท่านั้น ซึ่งถ้าหากทางร้านไม่ต้องการเข้าร่วมแคมเปญ สามารถแจ้งทาง admin ได้

19. กรณีถอนเงินของร้านค้าหากมีคำขอถอนเงิน ทางผู้รับฝากขายจะแบ่งเป็นรอบโอนทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน จะมิได้โอนให้ทันทีเมื่อส่งคำรองข้อมา

ค่าธรรมเนียม

การคำนวนค่าธรรมเนียมการขาย เรามีการเก็บค่าธรรมเนียมการขายอยู่ที่ 40% ของยอดขายทั้งหมด

เช่น ผู้ฝากขายขายสินค้าได้ทั้งหมด 500 บาท คิดเป็น 500-40% เหลือ 300 บาท

โดยทางผู้ฝากขายสามารถดูวิธีการถอนเงินได้ที่หน้า Creator Instruction

หากทางผู้ฝากขายปฎิบัติตนเป็นร้านค้าที่ดีตามเงื่อนไขต่างๆ ยังมีสิทธิ์ได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ Creator Benefits โดยสิทธิพิเศษเหล่านี้ไม่ใช่สัญญา และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงทางผู้รับฝากขายจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับทางผู้ฝากขาย

ระบบ subscription

คืออะไร?

 • ลูกค้าจ่าย250บาทต่อเดือน ตลอด 1ปี สามารถโหลดสินค้าในหมวด subscription ได้ไม่อั้น
 • creator สามารถเอาสินค้ามาลงทั้งในขายปกติ และ ขายแบบ subscription ได้

benefits ที่จะได้รับ?

 • รายได้ที่สม่ำเสมอทุกเดือน เพราะลูกค้าจะจ่ายทุกเดือน โดยช่วงแรกกำหนดที่เดือนละ 250 บาท (รายปี) (รายได้สม่ำเสมอจะช่วยให้ทำอาชีพนี้ระยะยาวได้)
 • รายได้แบ่งเท่ากันกับ creator ทุกคน

เช่น ถ้าลูกค้า 1000 คน + creator เข้าร่วม 10 คน + ลูกค้าจ่าย 250 บาทต่อเดือน = creator ได้คนละ 17500 บาทต่อเดือน

กติกาการลงขายแบบ subscription

 • สินค้าที่เข้าร่วมจะต้องมี 3 เซ็ท ซึ่งแต่ละเซ็ทจะประกอบด้วย ของอย่างน้อย 7 ชนิดที่มีคุณภาพ เช่น

 1. สติ๊กเกอร์
 2. Picture frame
 3. memo
 4. paper sheet
 5. tape
 6. mood trackers
 7. habit tracker
 8. Weekly Planner
 9. Daily Planner
 10. Full Hyperlinked Planner (นับเป็นหลายชนิดได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาด้านในว่าให้มากขนาดไหน)
 11. Tutorial Pdf (นับเป็นหลายชนิดได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาด้านในว่าให้มากขนาดไหน)
 12. Brush (นับเป็น3ชนิด เพราะทำนานกว่าอย่างอื่น)
 13. Font (นับเป็น3ชนิด เพราะทำนานกว่าอย่างอื่น)

 • แต่ละเซ็ทแยกลูกค้าชัดเจน ใช้ได้จริง เช่น สำหรับแม่ค้าออนไลน์ เช่น รูปเครื่องสำอาง สำหรับนักเรียน เช่น ทำสติ๊กเกอร์วิชาเรียนชีวะ สำหรับชีวิตประจำวัน เช่น ทำสติ๊กเกอร์อารมณ์ในแต่ละวัน อื่นๆแล้วแต่เสนอ แต่ต้องใช้ได้จริง นึกถึงลูกค้า
 • ต้องทำ 1 เซ็ทใหม่ทุกๆ quarter (3 เดือน)
 • หากต้องการออกจากระบบ subscription ต้องแจ้งก่อนอย่างน้อย 1 เดือน และจะมีการพาออกจากระบบเมื่อหมดแต่ละ quarter(3 เดือน) ของปี
 • กติกาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเรายังอยู่ในช่วงทดลอง

คำอธิบายเพิ่มเติม

 1. ค่าธรรมเนียมการขายสินค้าจะคิดจากคำสั่งซื้อที่มีสถานะ “Complete” เท่านั้น หมายถึงคำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้วและลูกค้าได้รับสินค้าที่ต้องการแล้ว
 2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บนั้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 3. ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกจัดเก็บโดยการหักออกจาก เงินค่าซื้อสินค้าของร้านค้าโดยตรง หลังคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นและสมบูรณ์แล้ว ทางเราจะหักค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ซื้อได้ชำระไว้ (ถ้ามี) ออกจาก เงินค่าซื้อสินค้าของร้านค้าได้ทันที
 4. เราจะออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ผู้ขายชำระไว้
 5. เราอาจไม่เก็บค่าธรรมเนียม หาก (1) มีการยกเลิกคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อหรือผู้ขาย (2) มีการคืนผลิตภัณฑ์หรือคืนเงิน ทั้งนี้ ต้องเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการคืนผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 6. สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการเปลี่ยนแปลงโดยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งก่อนการเปลี่ยนแปลงใดๆเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันทำการ

Don`t copy text!